Team Auto Rent a car Sofia

Договорни/Общи условия

Общи условия

 

Наемателят трябва да притежава редовни и валидни лични документи – паспорт, лична карта, свидетелство за управление на МПС и контролен талон. Само записаните в настоящия договор лица (Наемателят и Допълнителният Шофьор) могат да управляват наетия автомобил. В случай на управление на друго лице, невписано в договора за наем, Наемателят носи пълна отговорност за нанесени щети и възникнали допълнителни разходи.

 

Задължения и отговорности на Наемателя

 

  • Да ползва автомобила по предназначение и да го стопанисва с грижата на добър стопанин, да следи нивото на масло, вода и антифриз.
  • При настъпване на злополука, щета или повреда да предприеме всички необходими мерки за спасяване, ограничаване и/или намаляване на щетите на наетото МПС;           
  • При настъпване на щетата/злополуката, Наемателят е длъжен незабавно да уведоми Наемодателя за това, като съобщи и всички факти, обстоятелства и данни/имената на свидетели и др./ във връзка с нея, както и да окаже пълно съдействие на Полицията/КАТ/ за издаването на Протокол за ПТП, който е длъжен да предаде на Наемодателя за изясняване на инцидента и нанесените щети;
  •  Наемателя е длъжен да не оставя ключа и свидетелството за регистрация в автомобила. Ако автомобилът бъде откраднат и документите или ключовете на са в Наемателя, то последният носи пълна парична отговорност за автомобила, независимо от платената застраховка;
  •  Ако Наемателят желае да удължи срока на договора, той трябва да уведоми за това Наемодателя  не по-късно от 48 часа преди изтичане на договора и да сключи нов писмен договор. Наемодателят може да поиска продължаване срока на договора преди изтичане на срока му, включително и по телефона. В случай на съгласие от страна на Наемодателя, договорът се счита продължен с 24 часа. В този период трябва да бъде направено плащане и подписан нов договор;
  •  Наемателят няма право да:
             1. Управлява наетият автомобил след употреба на алкохол или други упойващи средства;

             2. Да отстъпва управлението на наетия автомобил на други лица;

             3. Да управлява наетият автомобил извън границите на Република България, освен ако има изричното съгласие на Наемодателя;

             4. Да превозва лица и товари над определената норма;

             5. Да използва наетия автомобил за обучение, участие в състезания и др. подобни, за теглене на друго МПС или ремаркета.

                                                                                    

Задължения и отговорности на Наемодателя

 

  • Наемодателя си запазва правото да си върне владението върху автомобила, без предупреждение, по всяко време и за сметка на Наемателя, ако автомобилът се използва от него в нарушение на настоящия договор;
  • Наемодателят е длъжен да поддържа автомобила в състояние, което отговаря на предназначението му, поемайки разходите за всички текущи ремонти, които не са причинени виновно от Наемателя;
  •  При авария или технически проблем, възникнал не по вина на Наемателя и в случай че не може да бъде отстранена повредата на място, Наемодателят предоставя заместващ автомобил в срок до 24 часа във всяка точка на страната за своя сметка;
  •  Наемодателят няма право да сключва договори, с които предоставя ползването на автомобила, обект на този договор на други лица преди изтичането на настоящия договор.