Team Auto Rent a car Sofia

Договорни условия

ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ

 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

I.1.  НАЕМАТЕЛЯТ трябва да притежава редовни и валидни лични документи – паспорт, лична карта, свидетелство за управление на МПС и контролен талон. В случай на управление от друго лице, не вписано в договора за наем, НАЕМАТЕЛЯТ носи пълна отговорност за нанесени щети, без значение на заплатените такси за освобождаване от отговорност или допълнителни покрития.

I.2. С подписа си  НАЕМАТЕЛЯ декларира, че е правоспособен водач с валидно СУМПС и притежава всички необходими документи, изисквани от органите на КАТ и законодателството. НАЕМАТЕЛЯТ декларира, че притежава международна шофьорска книжка или легализиран превод на оригиналното СУМПС, в случай че то е издадено от държава не подписала Виенската конвенция за движението по пътищата от 08.11.1968 г.

I.3. Ако в договора за наем са вписани един или повече допълнителни шофьори, то те са солидарно отговорни с този, който е вписан като НАЕМАТЕЛ.

I.4. Ако в авторизационната форма на договора за наем като Картодържател е вписано лице различно от НАЕМАТЕЛЯ, което е предоставило данни на своята банкова карта, то Картодържателят е солидарно отговорен с НАЕМАТЕЛЯ и гарантира неговите задължения.

 

II. ПРЕДАВАНЕ/ПРИЕМАНЕ НА АВТОМОБИЛА

II.1.  Автомобилът се предава на НАЕМАТЕЛЯ в изправно техническо състояние с пълно оборудване, изисквано от органите на КАТ. При сключване на договора, в приемо-предавателния протокол се отбелязват забележки, ако има такива, по външния вид или интериора на автомобила. При връщане на автомобила, след оглед и при установяване на повреди или липси или при нарушение на общите условия на договора, те се заплащат от НАЕМАТЕЛЯ съгласно цените на официален ( оторизиран ) сервиз на съответната марка .

НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да върне автомобила с всички предадени му документи на мястото, което е посочено в договора, в уговорения срок и в същото състояние.

II.2. При отказ на НАЕМАТЕЛЯ да подпише приемо-предавателния протокол при връщането на автомобила, то той се подписва едностранно от НАЕМОДАТЕЛЯ и от свидетел, удостоверяващ отказа, като в този случай НАЕМАТЕЛЯТ е обвързан от констатираните в протокола факти.

II.3. Автомобилът се предава измит и почистен. Ако НАЕМАТЕЛЯ върне автомобила мръсен и непочистен, със следи от храни, петна и други вещи и/или отпадъци, то той се задължава да заплати такса за почистването на автомобила в размер на 25 Евро.Ако по седалките и интериора има зацапвания се начислява допълнително обезщетение, което да покрие възстановяването на нанесената щета.

II.4. При закъснение повече от 1 час НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплати неустойка на НАЕМОДАТЕЛЯ , както следва:

- до 4 часа - половината от дневно-наемната такса;

- над 4 часа - неустойка в размер на 1 (една) дневно-наемна такса.

II.5. Неизпълнение на задължението за връщане на наетия автомобил от НАЕМАТЕЛЯ за повече от 24 часа от часа на връщане, посочен в договора, се счита за обсебване по смисъла на НК. В този случай НАЕМОДАТЕЛЯТ уведомява компетентните органи за извършено престъпление, като си запазва и всички права по този договор.

 

III. ЦЕНА, ДЕПОЗИТ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

III.1. Наемната цена на автомобила включва: 24-часов наем, неограничен пробег,застраховка Гражданска Отговорност, застраховка („Ограничена отговорност“ – TP,CDW), винетен стикер,  заместващ автомобил при технически проблем, допълнителен шофьор,ДДС  

III.2. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да заплати на НАЕМОДАТЕЛЯ  наемната цена и допълнителните такси, описани на лицевата страна на договора при получаването на автомобила. Всички цени и допълнителни такси се обявяват на електронната страница на фирмата и с подписване на договора, НАЕМАТЕЛЯТ потвърждава, че се е запознал с тях.

III.3. Наемната цена не включва гориво. Автомобилът се връща със същото количество гориво, с което е предаден..В противен случай  НАЕМАТЕЛЯТ дължи административна такса в размер на 25 евро и заплаща липсващото гориво по  2,00 евро/л.

III.4. При доставяне на заместващ автомобил при ПТП, щета или кражба на основния автомобил по договор, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща пълната стойност за разходите за доставка на заместващия автомобил.

III.5. Наемната цена не включва глоби и санкции, наложени за неспазване на Закона за движение по пътищата на Р България (ЗДвП) или други нормативни разпоредби.

III.6. Депозитът се извършва чрез авторизация по кредитна карта на името на НАЕМАТЕЛЯ, който обезпечава изпълнението на задълженията му по Договора за наем. Размерът на депозита зависи от класа на автомобила и се определя в Наемния договор. В случай, че НАЕМАТЕЛЯ не е заплатил такса „Пълно покритие“  към застраховката, дължи депозит в двоен размер.

III.7. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да удържи от депозита стойността на незаплатените от НАЕМАТЕЛЯ дължими суми по Договора за наем /в това число наемна цена, допълнителни такси, неустойки и вреди причинени на НАЕМОДАТЕЛЯ , технически щети вследствие на виновно или небрежно отношение към МПС;  липсващи части или детайли от автомобила , както и всички щети упоменати в т.VI oт договора и обезщетения за пропуснати ползи, следствие от това действие/бездействие на НАЕМАТЕЛЯ/, а остатъкът се връща на НАЕМАТЕЛЯ в срок до един месец от датата на връщане на наетия автомобил. 

III.8. В случай, че НАЕМАТЕЛЯТ/КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ е предоставил данни на банкова карта и депозитът е авторизиран от нея, той дава неотменимото си и безусловно съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ, след като и ако е усвоил изцяло депозита в предвидените в договора случаи съгласно т. III.7 , дори и след приключването му, да изтегли суми, надвишаващи депозита, като подписа, положен на първата страница от договора за наем ще се счита за положен и на извлеченията от POS – терминал .

III.9. Ако срокът на наемния период е удължен, то депозитът остава на разположение на НАЕМОДАТЕЛЯ за още един месец, считано от датата на изтичането на продължения срок и връщането на автомобила.

 

IV.ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

IV.1. НАЕМОДАТЕЛЯТ си запазва правото да си върне владението върху автомобила, без предупреждение, по всяко време и за

сметка на НАЕМАТЕЛЯ, ако автомобилът се използва от него в нарушение на настоящия договор.                                                              

IV.2. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да поддържа автомобила в състояние, което отговаря на предназначението му, поемайки разходите за всички текущи ремонти, които не са причинени виновно от НАЕМАТЕЛЯ.                                                                                                                  

IV.3.  НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да предостави заместващ автомобил от същия или по висок клас , в срок до 24 часа  в случай на повреда на основния, дължаща се на фабричен дефект или естествено износване на някой детайл на автомобила, само ако повредата е станала на територията на Р. България.и не може да бъде отстранена на място. НАЕМОДАТЕЛЯТ не дължи връщане на платените по Договора за наем суми, в случай че НАЕМАТЕЛЯТ откаже заместващия автомобил от по-висок клас или подобен. 

IV.4. НАЕМОДАТЕЛЯТне носи отговорност за извършени противозаконни дела с наетия автомобил.

 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА НАЕМАТЕЛЯ

V.1. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да ползва автомобила по предназначение и да го стопанисва с грижата на добър стопанин, да следи нивото на масло, вода и антифриз и ако е необходимо да предприеме нужните мерки. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да извършва ремонт освен с изрично съгласие от НАЕМОДАТЕЛЯ.

2. При напускане на автомобила да не оставя ключа и свидетелството за регистрация в същия. Ако автомобила бъде откраднат и документите и/или ключовете не са в НАЕМАТЕЛЯ, то последният носи пълна материална отговорност.

3. При настъпване на щета/злополука НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ за това и да окаже пълно съдействие за издаването на Протокол за ПТП, който е длъжен да предаде на НАЕМОДАТЕЛЯ в 3-дневен срок от настъпването на събитието. Най-късно до 5-ия ден след събитието да предостави и автомобила при НАЕМОДАТЕЛЯ за оглед и снимки от застрахователната компания. 

4. Наемателят носи отговорност за възстановяване в пълен размер на всички разходи за репатриране на наетия автомобил, както и за отстраняване на  технически неизправности и повреди на Наетия автомобил, причинени поради умишлено или небрежно действие или бездействие на НАЕМАТЕЛЯ, в т.ч. и зареждане на неподходящ тип гориво, пренебрегване на индикация за наличие на техническа неизправност, шофиране извън пътища с трайна пътна настилка или по пътища с повредена настилка и др.

5. НАЕМАТЕЛЯТ дължи заплащане на всички констатирани липси по автомобила, чиято стойност се определя, съобразно документ, издаден от оторизиран сервиз на фирмата или съответната марка автомобил.

6. НАЕМАТЕЛЯТ и Шофьорът отговарят в условията на солидарност за всички задължения, предвидени в Договора и за всички обезщетения за нанесени вреди или пропуснати ползи, резултат от действия/бездействия на НАЕМАТЕЛЯ и/или Шофьора.

7. При спиране от органите на МВР от движение на автомобила, предмет на договора за наем, по вина на НАЕМАТЕЛЯ, той е длъжен да заплати наем за дните, за които МПС-то е било спряно от движение плюс административна такса от 200 Евро.

 V.2. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да:

1. Управлява наетият автомобил след употреба на алкохол или други упойващи средства;

2. Да отстъпва управлението на наетия автомобил на други лица, както и да транспортира хора срещу заплащане, включително и при условията на споделено пътуване, да транспортира хора, качени на автостоп;

3. Да напуска границата на Р. България с наетия автомобил без да е изрично упълномощен за това в отделно пълномощно. При нарушение НАЕМАТЕЛЯТ заплаща обезщетение в размер на 500 Евро. При иск от трети лица срещу НАЕМОДАТЕЛЯ за периода на нерегламентираното излизане на наетия автомобил извън границите на Р. България, НАЕМАТЕЛЯТ поема отговорност за виновно причинените вреди. Всички допълнителни покрития, заплатени от НАЕМАТЕЛЯ в този случай са невалидни и той е изцяло отговорен.

4. Да превозва лица и товари над определената норма, да използва МПС –то за теглене на друго МПС или ремаркета,  да управлява МПС-то извън националната пътна мрежа или по пътища без трайна настилка, да ползва Наетия автомобил за състезания, тренировки и/или да използва автомобила за  обучение на шофьори;

V.3. Нарушаването на клаузите в т.V.1. и т. V.2., в резултат на което са нанесени щети, изключва всички застраховки  и НАЕМАТЕЛЯТ дължи пълно обезщетение за нанесените щети и пропуснати ползи.

 

VI. ЩЕТИ, НЕУСТОЙКИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ,ТАКСИ И ДР.

VI.1. Предвиденото в Договора ограничение или изключване на отговорността на НАЕМАТЕЛЯ не се прилага, като НАЕМАТЕЛЯТ е задължен да обезщети в пълен размер претърпените от НАЕМОДАТЕЛЯ вреди , включително разноските по връщане, ремонт, пропуснати ползи от наем за времето, необходимо за възстановяване на МПС-то в първоначален вид , във всеки от следните случаи:

1. ПТП, щета, кражба, пожар или счупване на стъкло, при липса на Констативен протокол или служебна бележка от Полиция /КАТ/.; 

В случай на наличие на такъв и доказана вина на НАЕМАТЕЛЯ, то той дължи разноските по докарване на автомобила до сервиз на фирмата,както и пропуснатите ползи за времето в което МПС-то е в ремонт, както и административна такса в размер на 25 евро.

2. Кражба или щета на части от автомобила и неговото оборудване, липси на детайли или липса на детски седалки, ски багажник, предоставени вериги за сняг, и друго подобно допълнително оборудване или аксесоари.

3. Щети по гуми, джанти, шаси или ходова част на автомобила, които не са причинени от пожар или ПТП, удостоверено с Протокол от Полиция/КАТ/.

При спукана гума НАЕМАТЕЛЯ е длъжен да я поправи за своя сметка или да закупи к-кт от две нови за своя сметка , ако не е възможно да бъде отремонтирана увредената гума, освен ако не е заплатил допълнителна такса „Застраховка гуми“.

4. Щети и загуби настъпили вследствие на управление на автомобила под влияние на алкохол или други упойващи средства, както и при предоставянето на автомобила на трето лице, което не е упълномощено в договора или не притежаващо  валидно свидетелство за управление на МПС.

5. Невръщане от НАЕМАТЕЛЯ на свидетелството за регистрация, ключа и дистанционното за автомобила, полицата за „Гражданска отговорност“ /заедно или поотделно/ при кражба от автомобила от трето лице.

6. При щети настъпили при използване на автомобила не по предназначение и по пътища, които не са предназначени за леки автомобили, както и да пренася едри, насипни или други товари.

7. При причинена техническа щета в следствие на небрежно и некомпетентно отношение към автомобила.  Причинената вреда се доказва с техническа експертиза и в този случай НАЕМАТЕЛЯТ заплаща разноските по възстановяването и ремонта на автомобила, както и пропуснати ползи в размер на наема за дните в които автомобилът е бил в ремонт.

Дължимите обезщетения и неустойки се определят на база документ, издаден от оторизиран сервиз на фирмата или на съответната марка автомобил.  Освен разходите за щетите, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплати на НАЕМОДАТЕЛЯ и всички разходи за пътна помощ или транспортиране до мястото на събитието и сервиза, наем за дните за ремонт по официалната ценова листа на НАЕМОДАТЕЛЯ както и всички платени от НАЕМОДАТЕЛЯ и дължими от НАЕМАТЕЛЯ санкции и задължения към държавни и общински органи и трети лица и съответната административна такса в размер на 25 евро.

VI.2.  При загубване, унищожаване или кражба на свидетелство за регистрация, ключ, дистанционно, знак за технически преглед и регистрационни номера на автомобила, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща разноските по възстановяването им в двоен размер, както и такса за престой в размер на 5 дни, за съответния период и административна такса в размер на 25 евро.

VI.3. При ПТП, щета или кражба на наетия автомобил, при които не е изпълнена нито една от хипотезите на чл. VI.1. НАЕМАТЕЛЯТ е спазил ЗДвП и не е заплатил допълнителната такса „ Пълно покритие“ “ ( Super TP , Super CDW)  към застраховката, то той е отговорен до размера на депозита, който е предоставил.

VI.4  По желание, след допълнително заплащане от НАЕМАТЕЛЯТ може да бъде добавена такса „ Пълно покритие“ ( Super TP , Super CDW)  към застраховката и той да бъде освободен от финансова отговорност при ПТП, щета или кражба на автомобила в случай, че е спазил ЗДвП и не са изпълнени някои от хипотезите на чл. VI.1.

VI.5. При доставяне на заместващ автомобил шри ПТП, щета или кражба на основния автомобил по договор, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща стойноста на разходите за доставка и наем на заместващия такъв. В случай, че е платена такса „ Пълно покритие“ към застраховката и ПТП не е по вина на НАЕМАТЕЛЯ, наема на  заместващия автомобил не се дължи от НАЕМАТЕЛЯ .

VI.6. При предаване/приемане на автомобила в извън работно време се начислява такса 15евро/30евро в зависимост от условията на таксуване, подробно публикувани на електронната страница на фирмата.

VI.7. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплати  глоби и всякакъв друг вид санкции, които се налагат от контролните органи на шофьора по време на ползване на автомобила за неспазване от негова страна на ЗДвП на Р.България или други нормативни разпоредби. В тези случаи НАЕМАТЕЛЯТ  дължи административна такса в размер на 25 евро. В случай на отказ за плащане, личните данни на НАЕМАТЕЛЯ се предоставят пред органите на  КАТ при получени електронни фишове и др.такива и след приключване на договора за времето през което е бил ползван автомобила.

 

VII.  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

VII.1. За всички неуредени и произтичащи от договора случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.
VII.2. С подписването на договора НАЕМАТЕЛЯТ се съгласява да бъдат преснети данните от личните му документи–паспорт/лична карта и шофьорска книжка във връзка с чл. 189 от ЗДП. 

 

Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра-по един за всяка от страните. Неразделна част от него е и приемно-предавателния протокол.